Prawo administracyjne

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Prawo administracyjne

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi;
  • sporządzania wniosków o wniosków, skarg, odwołań i zażaleń;
  • uzyskania dla klientów pozwoleń, decyzji, koncesji lub licencji;
  • uzyskania odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych.
Prawo administracyjne dotyczy każdej dziedziny życia. Reguluje kwestie obywatelstwa, imion i nazwisk, działanie organów samorządów terytorialnych i zawodowych, organów państwa, zasady prowadzenia procesu budowlanego, warunki uzyskania różnego rodzaju pozwoleń, koncesji oraz decyzji. Zespół Kancelarii posiada szeroką praktykę w różnorodnych prawach administracyjnych, co pozwala nam z powodzeniem, od wielu lat, reprezentować klientów w sporach z organami administracji samorządowej oraz rządowej, także w postępowaniach przed sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria wspiera klientów w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę (lub jego zmiany), pozwolenia na użytkowanie obiektów, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub w sprawach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ