Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Prawo handlowe

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • bieżącego doradztwa na rzecz spółek handlowych – osobowych oraz kapitałowych;
 • reprezentacji spółek w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym, naprawczym oraz restrukturyzacyjnym;
 • opracowania dokumentacji korporacyjnej z uwzględnieniem umów, statutów oraz regulaminów działania zarządu oraz rady nadzorczej;
 • zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników oraz uchwał organów spółki.

Doradztwo korporacyjne stanowi najważniejszą i podstawową specjalizację Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak również usługi związane z realizowaniem projektów inwestycyjnych i rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru formy działania oraz strategi prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi Kancelarii obejmują wszystkie etapy działalności podmiotu gospodarczego – poczynając od jego założenia, poprzez jego rozwój, jak również obejmują pomoc prawną związaną z ewentualnym zakończeniem jego działania. Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności następujące obszary:świadczenie pomocy prawnej przy wyborze formy działalności, rodzaju spółki, przygotowaniu aktów założycielskich oraz dokumentacji związanej z założeniem spółki, złożenie wniosków do sądu rejestrowego oraz przeprowadzenie postępowania rejestrowego;

 • pomoc prawna związana z powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółek;
 • pomoc prawna związana z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od członków organów spółek oraz od wspólników;
 • doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym spółki, doradztwo w zakresie udzielania pożyczek przez wspólników na rzecz spółki oraz pożyczek przez spółkę na rzecz wspólników, dopłat oraz kwestii związanych z wypłatą dywidendy;
 • doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, pomoc prawna związana z kwestiami nabycia/zbycia udziałów/akcji;
 • przygotowywanie umów regulujących wzajemne relacje między wspólnikami, przygotowywanie porozumień typu joint venture;
 • przeprowadzenie, a następnie wdrożenie audytu prawnego – compliance;
 • kompleksowa pomoc prawna związana z zakończeniem działania spółki, z jej likwidacją, upadłością, restrukturyzacją;
 • przygotowanie pozwów związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników, uchwał zarządów oraz rad nadzorczych spółek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ