Ochrona dóbr osobistych

Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Ochrona dóbr osobistych

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • reprezentacji interesów Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych;
  • reprezentacji interesów Klientów w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych i o zadośćuczynienie w związku z ich naruszeniem;
  • analizy materiałów prasowych oraz materiałów reklamowych przed ich publikacją pod względem zagrożeń prawnych;
  • reprezentacji interesów Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniesławienie i zniewagę.

Zespół Kancelarii JSS Adwokaci posiada doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. W swojej działalności świadczymy pomoc w uzyskaniu stosownych oświadczeń od sprawców naruszeń dóbr osobistych, jak również odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu ich naruszenia. W ramach praktyki szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie zwalczania naruszeń dóbr osobistych dokonywanych w Internecie i środkach masowego przekazu. Tego typu naruszenia dóbr osobistych rodzą bowiem najbardziej doniosłe i negatywne skutki. Mamy świadomość mocy przekazu medialnego – telewizyjnego, internetowego czy prasowego, dlatego też staramy się podejmować natychmiastowe kroki w celu ochrony dobrego imienia – i innych dóbr osobistych naszych Klientów. Taki sposób działania pozwala na zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Oferta Kancelarii JSS Adwokaci w zakresie ochrony dóbr osobistych obejmuje analizę sytuacji prawnej osoby, której dobro bądź dobra osobiste zostały naruszone przez bezprawne działanie osób trzecich ze wskazaniem strategii postępowania, potencjalnych ryzyk związanych z procesem, pomoc w koncentracji materiału dowodowego oraz reprezentację przed Sądem na wszystkich etapach postępowania. Adwokaci tworzący zespół Kancelarii JSS Adwokaci brali udział w szeregu procesów dotyczących ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne, funkcje w organach osób prawnych, jak również w procesach dotyczących naruszenia dóbr osobistych lekarzy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ