Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo rodzinne

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • procesów rozwodowych oraz spraw o separację;
 • spraw dotyczących dzieci (władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów, alimentów, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa);
 • spraw adopcyjnych;
 • spraw o ubezwłasnowolnienie.
Mając świadomość jak ważne są kwestie rodzinne w życiu każdego człowieka powierzone nam sprawy prowadzimy z najwyższą starannością. Jeżeli istnieją ku temu podstawy wspieramy proces mediacji pomiędzy stronami i pomagamy w wypracowaniu satysfakcjonujących klientów rozwiązań. Szukamy praktycznych i skutecznych rozwiązań długofalowych, tak aby niezależnie od sytuacji przywrócić naszym klientom spokój i harmonię życia rodzinnego, bez potrzeby nieustannego angażowania całych rodzin w procesy sądowe. Kancelaria świadczy także doradztwo prawne w sprawach związanych z majątkowymi ustrojami małżeńskimi oraz sporządzaniem i ustanawianiem intercyzy, a także podziałem wspólnego majątku małżonków.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności prowadzenie spraw o:

 • rozwód (z uwzględnieniem orzekania o winie lub bez);
 • separację;
 • alimenty na dzieci;
 • powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz w sprawach dotyczących egzekucji tych kontaktów;
 • ustalenie przez sąd rozdzielności majątkowej;
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
 • alimenty na byłego małżonka;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci,
 • podjęcie przez sąd decyzji o istotnych sprawach dziecka (wybór szkoły, miejsca zamieszkania, sposobu leczenia) w przypadku braku porozumienia rodziców odnośnie tej kwestii;
 • wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa bez wymaganych dokumentów lub poniżej ustawowego wieku;
 • adopcję;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • ustanowienie kurateli lub opieki, oraz ustanowienie osoby kuratora lub opiekuna;
 • podział majątku wspólnego małżonków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ